wtorek, 2 czerwca 2020

Wracamy do tradycyjnych zbiórek?

Celowo umieściliśmy znak zapytania w tytule, gdyż jeszcze nic nie jest pewne. Powrót do tradycyjnych zbiórek już został ogłoszony przez władze ZHP ale jest to tylko informacja która daje nam możliwość organizacji, a nie obowiązek. Szczegóły drogi powrotu (wytyczne) są dostępne na stronie  internetowej www.zhp.pl/wracamy/. Do wszystkich wytycznych zamierzamy się dostosować, a nawet wyjść jeszcze na przeciw i zrobić coś więcej aby zwiększyć bezpieczeństwo.  

Przedstawimy tutaj nasz plan powrotu do tradycyjnych zbiórek i nasze ustalenia, tak aby nasi harcerze i harcerki oraz ich rodzice wiedzieli (byli pewni), że dla nas bezpieczeństwo i zdrowie naszych podopiecznych oraz ich rodzin jest najważniejsze. 

A wiec jakiś czas temu na Radzie Drużyny podjęliśmy uchwałę, że nasze zbiórki tradycyjne (na żywo - face to face) rozpoczną się dopiero najszybciej miesiąc po tym jak rządzący zezwolą na powrót dzieci do szkół i gdy zostanie ogłoszona zgoda na zbiórki przez władze ZHP. Dlaczego chcemy czekać jeszcze minimum miesiąc jeśli wszyscy inni będą mogli się już spotykać?
Gdyż dla nas sama zgoda nie daje nam pewności, że będzie bezpiecznie. Chcemy być odpowiedzialni i powoli przygotować się do zbiórek obserwując sytuacje w Polsce i w naszym regionie. Chcemy wdrożyć i nauczyć naszych harcerzy wszystkich obowiązujących zasad, gdyż wolimy dmuchać na zimne.    

Nasz plan powrotu:  (plan na dzień 24 czerwca 2020)
 1. 1-13 czerwca: przygotowujemy odpowiednie procedury które będą obowiązywać w drużynie i na zbiórkach tradycyjnych. Umieścimy ankietę dla członków drużyny oraz rodziców aby poznać ich zdanie na temat zbiórek tradycyjnych oraz aby zapoznać się z aktualnym stanem liczebnym.
 2. 13-21 czerwca: szkolimy Radę Drużyny (zastępowych i funkcyjnych drużyny) z zasad bezpieczeństwa i profilaktyki,
 3. 14 czerwca: zbiórka całej drużyny On-Line z okazji 24 rocznicy powstania drużyny. Wybieramy harcerza roku.  
 4. 24 czerwca: zamierzamy spotkać się Radą Drużyny aby omówić i przetestować na sobie zasady bezpieczeństwa i profilaktykę,
 5. 24 czerwca - 5 lipca: planujemy odbyć Radą Drużyny "kwarantannę" (nie spotykać się ze sobą przed zbiórkami z zastępami), a w tym czasie chcemy przeszkolić wszystkich członków drużyny z obowiązujących na zbiórkach tradycyjnych zasad bezpieczeństwa i profilaktyki,
 6. od 6 lipca: możemy zacząć tradycyjne zbiórki zastępów które będą odbywać się co dwa tygodnie, (tak w wakacje planujemy zrobić zbiórki zastępów).  
Wymogi dla zbiórek zastępów
Zbiórki zastępów mogą być grą po znakach patrolowych w pobliskim lesie lub parku, szukaniem skarbów, obserwowaniem roślin lub zwierząt. Podstawą jest prosta zbiórka – spotkanie i działanie związane z przyrodą lub sportem, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W ten etap możemy włączyć rodziców.

Zasady szczegółowe:
 1. Limity liczbowe – grupy maksymalnie 10 osób łącznie z osobą pełnoletnią nadzorującą zbiórkę.
 2. Zbiórkę prowadzi zastępowy. Zbiórka odbywa się pod opieką osoby pełnoletniej – rodzica, pełnoletniego zastępowego, pełnoletniego przybocznego, opiekuna, pełnoletniego drużynowego lub instruktora ZHP.
 3. Zbiórka odbywa się na świeżym powietrzu, bez korzystania z pomieszczeń zamkniętych.
 4. W programie zbiórki nie ma zwiedzania obiektów publicznych.
 5. Osoba nadzorująca zbiórkę przed jej rozpoczęciem informuje uczestników o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki.
Ogólne zasady bezpieczeństwa:
 1. Uczestniczą osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 2. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu każdorazowo pisemnej zgody przez opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 3. Osoby pełnoletnie składają każdorazowo pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 4. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 5. Gdy chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia. W przypadku obowiązku zakrywania nosa i ust uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych. (my jednak na każdą zbiórkę przynosimy maseczki)
 6. Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce (postaramy się mieć środek dezynfekujący ale prosimy o stosowanie się do punktu 4 tych zasad).
 7. W trakcie wszystkich form należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami spotkania.
 8. W trakcie wszystkich form należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty po użyciu przez daną osobę.
 9. Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie.
 10. Prowadzący zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy.
 11. Po powrocie ze zbiórki/spotkania/formy szkoleniowej należy umyć ręce. .
 12. W trakcie zbiórki/spotkania/formy szkoleniowych nie wolno przeprowadzać zajęć -wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem, np. wiązanie kręgu.
 13. Organizatorzy wszystkich form powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz www.zhp.pl/wracamy, na której będziemy publikować bieżące informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń, zmian w prawie powszechnie obowiązujących oraz wytycznych dla drużyn, w tym drużyn specjalnościowych.
Uwaga! Nikogo nie zmuszamy do przyjścia na tradycyjne zbiórki i zajęcia. Jest to dobrowolne i musi być potwierdzone zgodą rodziców. Prosimy jednak powiadomić nas, że dana osoba nie będzie na razie uczestniczyła w tradycyjnych zbiórkach. Prosimy też powiadomić nas jeśli ktoś rezygnuje (zrezygnował) z harcerstwa. Na tradycyjne zbiórki może przychodzić tylko osoba zdrowa! Bez żadnych objawów chorobowych. 

W wakacje nie planujemy obozu drużyny gdyż ciągle nic nie wiadomo. Uważamy także, że nawet jeśli będzie to dozwolone, będzie to ciągle zbyt ryzykowne. W wakacje planujemy jednak zbiórki zastępów i spotkania (ogniska i inne zajęcia), oraz jednodniowe wypady w dozwolonych grupach. 

Między czasie (w czasie planowanych naszych kwarantann) ciągle będą odbywać się spotkania i zbiórki On-Line. Między tradycyjnymi zbiórkami będą 2 tygodniowe przerwy (czas kwarantanny). Osoby uczestniczące w zbiórkach nie mogą się mieszać i przychodzić na inne zbiórki do innych zastępów (grup). 
Planujemy też mieć stały kontakt z rodzicami.