COVID-19 - Zasady naszej pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy w naszej drużynie:
W trakcie zbiórek odbywających się na świeżym powietrzu oraz w pomieszczeniu realizowane są między innymi zajęcia mające na celu przeciwdziałanie rozwojowi epidemii COVID-19, zgodnie z wymaganiem wynikającym z treści § 28 ust. 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
W zbiórce na świeżym powietrzu bierze udział nie więcej niż 10 osób (w tym pełnoletni opiekun), a w zbiórkach w pomieszczeniu może brać udział nawet więcej osób ale przy założeniu, że na 1 osobę przypada 7m2 i takie zbiórki mogą się odbywać tylko w obiekcie wykorzystywanym do prowadzenia działalności statutowej ZHP. Na wszystkich zbiórkach zachowany jest reżim sanitarny tj. dystans społeczny nie mniejszy niż 1,5 m oraz zakryte usta i nos. Zbiórka odbywa się pod nadzorem osoby pełnoletniej.
W przypadku zbiórki na świeżym powietrzu, gdy niedaleko siebie odbywają się dwie zbiórki, zachowana musi być odległości 100 m pomiędzy poszczególnymi zbiórkami, tak by nie było możliwości bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczestnikami różnych zbiórek. Zbiórki dla tej samej grupy członków ZHP (tego samego zastępu, tej samej części drużyny) odbywa się raz w tygodniu.
Zbiórki na świeżym powietrzu i w pomieszczeniu nie odbywają się w czasie, w którym występują ograniczenia w przemieszczaniu się osób, które nie ukończyły 16 lat. Wtedy odbywają się zbiórki on-line.

Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy w ZHP
 1. Zasady opisane w wytycznych dotyczą wszystkich uczestników form pracy harcerskiej, łącznie z kadrą. 
 2. W trakcie organizacji jakichkolwiek form pracy harcerskiej należy stosować obowiązujący na danym terenie reżim sanitarny (związany z wprowadzeniem stref żółtych i czerwonych). Gdy chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez upoważnione do tego organy. W przypadku obowiązku zakrywania nosa i ust uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych. 
 3. W zbiórce/spotkaniu/innej formie pracy harcerskiej, jeśli jest ona dopuszczona do realizacji, uczestniczą osoby niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie 10 dni, licząc wstecz od dnia poprzedzającego dzień zbiórki/spotkania/innej formy pracy harcerskiej: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. 
 4. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Oświadczenie może być złożone jednorazowo na okres roku harcerskiego jeśli zawiera w swojej treści zobowiązanie się opiekunów prawnych do jego aktualizacji w przypadku zajścia zmiany okoliczności faktycznych będących treścią oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej. Minimalny zakres danych niezbędnych do prawidłowego złożenia oświadczenia jest publikowany na stronie zhp.pl/wracamy
 5. Osoby pełnoletnie składają pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Oświadczenie może być złożone jednorazowo na okres roku harcerskiego jeśli zawiera w swojej treści zobowiązanie się do jego aktualizacji w przypadku zajścia zmiany okoliczności faktycznych będących treścią oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej. Minimalny zakres danych niezbędnych do prawidłowego złożenia oświadczenia jest publikowany na stronie zhp.pl/wracamy.
 6. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych. 
 7. Formy pracy harcerskiej (np. biwak, impreza chorągwiana) z nocowaniem mogą być organizowane tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających przewidziane dla nich warunki bezpieczeństwa, na podstawie umowy zawartej między ZHP a podmiotem uprawnionym do dysponowania danym miejscem (zaleca się aby umowa była w formie pisemnej) i umożliwiającym ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wyjazdu. Powyższe nie wyklucza korzystania z przestrzeni udostępnianej przez Lasy Państwowe, względnie inny podmiot dysponujący terenem, którego właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot uprawniony do dysponowania terenem należącym do prywatnych osób fizycznych/prawnych) lub noclegu na polach namiotowych i kempingach. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wyjazdu, możliwe jest zachowanie obowiązującego dystansu społecznego. 
 8. Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce. 
 9. W trakcie wszystkich form należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami spotkania. 
 10. W trakcie wszystkich form należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty każdorazowo po użyciu przez daną osobę, zanim inna osoba zacznie używać tego przedmiotu/rekwizytu. 
 11. Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie. W takim wypadku uczestnicy danej formy nie mogą się wymieniać zapewnionymi im indywidualnie materiałami dydaktycznymi. 
 12. Prowadzący zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy. 
 13. W trakcie zbiórki/spotkania/innej formy pracy harcerskiej nie wolno przeprowadzać zajęć wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem lub osobą trzecią, np. tradycyjne wiązanie kręgu. 
 14. Osoba nadzorująca zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej przed jej rozpoczęciem informuje uczestników o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki. 
 15. Organizatorzy wszystkich form powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz www.zhp.pl/wracamy/, na której będą publikowane bieżące informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń, zmian w prawie powszechnie obowiązujących oraz wytycznych dla drużyn, w tym drużyn specjalnościowych. 
 16. Naczelnik ZHP określa szczegółowe wytyczne dla szkoleń związanych z działaniami ograniczającymi szerzenie się epidemii.

Uwaga! Nikogo nie zmuszamy do przychodzenia na tradycyjne zbiórki i zajęcia. Jest to dobrowolne i musi być potwierdzone zgodą rodziców. Prosimy jednak o opłacenie składek i powiadomienie nas, że dana osoba nie będzie na razie uczestniczyła w tradycyjnych zbiórkach. Prosimy też powiadomić nas jeśli ktoś rezygnuje (zrezygnował) z harcerstwa. Na tradycyjne zbiórki może przychodzić tylko osoba zdrowa! Bez żadnych objawów chorobowych i która nie jest na kwarantannie.