czwartek, 1 grudnia 2016

Cele działania Związku Harcerstwa Polskiego

1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w wielu płaszczyznach - intelektualnej, społecznej, a także fizycznej i duchowej.

2. Kształtowanie osobliwości młodego człowieka na prawego i odpowiedzialnego obywatela przy jednoczesnym poszanowaniu jego prawa do wolności, godności i własnych przekonań.

3. Upowszechnianie i promowanie w społeczeństwie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń.

4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami.

5. Upowszechnianie wiedzy o otaczającym nas świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.