Rada Drużyny

Radę Drużyny powinni tworzyć wszyscy stali funkcyjni drużyny:
 • drużynowy 
 • przyboczni 
 • zastępowi 
 • funkcyjni drużyny
...w zależności od składu liczebnego drużyny. Należy jednak uważać z rozrzutnym mianowaniem. Liczba członków większa niż 8 może spowodować mało sprawną działalność. Doskonale sprawdza się system 30% ogólnego stanu drużyny, w przypadku 16 osób w radzie zasiada 5. Nikt nie zabrania powiększania Rady Drużyny o inne osoby, jako np. „głos ludu”, nie widzę jednak zbytniego sensu, ponieważ takim głosem powinni być zastępowi, reprezentujący swoje zastępy.

Każda dobrze funkcjonująca Rada Drużyny musi posiadać pewne kompetencje. To własnie one powodują, że śmiało można ją uznać za władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, gdyż:
 • zatwierdza i współrealizuje plan pracy drużyny
 • zatwierdza nowe symbole i obrzędy
 • przyjmuje do drużyny 
 • dopuszcza do Przyrzeczenia Harcerskiego
 • przyznaje stopnie i sprawności
 • powierza funkcje, tworzy i likwiduje zastępy
 • przyznaje nagrody
 • stosuje kary, w tym wydala z drużyny
 • opiniuje i osądza działalność drużyny, realizację poszczególnych zadań, zbiórki drużyny i zastępów
 • orzeka w sprawach spornych
Oczywiście, jest to rozbudowany punkt widzenia kompetencji. Należy pamiętać, że powinny być one dostosowane do rodzaju drużyny, doświadczenia i wiedzy członków oraz drużynowego. Członkowie Rady Drużyny powinni znać kompetencje dotyczące ich funkcji (Rada Drużyny nie decyduje np. o pląsach na zbiórkach zastępu, ponieważ należy to do zastępowego). Drużynowy powinien zastanowić się, nad czym chciałby mieć bezpośredni nadzór, a resztę przekazać do dyspozycji Rady Drużyny.

Mylicie się jednak, gdy myślicie, że Rada Drużyny może decydować o wszystkim. Absolutnie nie! Są trzy sfery działalności drużyny, o których drużynowy bezwzględnie decyduje sam i reszta musi być tego świadoma! Chodzi o decyzje wynikające bezpośrednio z roli drużynowego dotyczące:
 • bezpieczeństwa życia i zdrowia harcerzy
 • zgodności działań drużyny z Prawem Harcerskim i prawem stanowionym RP
 • prawidłowej gospodarki finansowej
Rada Drużyny powinna spotykać się regularnie, z reguły co drugą zbiórkę drużyny, bezpośrednio przed lub po niej. Wszystkie niezapowiedziane zbiórki mogą spowodować brak przygotowania harcerzy i słabszą efektywność, a przyjmując je jako obowiązkowe, możemy wywołać niepotrzebny żal związany z absencją harcerza.

Przynajmniej raz w roku Rada Drużyny powinna urządzić zbiórkę o charakterze obrzędowym, np. rozpoczynając lub kończąc rok harcerski. Może pójść na wycieczkę, pojechać na biwak lub w góry. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wędrownicy urządzali spotkania Rady Drużyny w kawiarni, pizzerii lub jeszcze inaczej, łącząc przyjemne z pożytecznym.

Należy pamiętać, że wszystkie uchwały Rady Drużyny nabierają mocy w chwili ogłoszenia w rozkazie drużynowego. Pisząc taki rozkaz trzeba zachować formułę „na wniosek Rady Drużyny…”. Wszyscy będą wtedy wiedzieli, kto podejmuje jakie decyzje, a Rada Drużyny dostrzegała swoją „władzę”.

Z każdego posiedzenia należy obowiązkowo sporządzić protokół. Drużynowy niczego nie zapomni przy pisaniu rozkazu, a poza tym to znakomity sposób dokumentowania pracy Rady Drużyny, który powinien znajdować się w książce pracy. Zajmować się tym może np. kronikarz.

Protokół powinien zawierać:
 • datę, miejsce i numer zbiórki
 • listę obecnych
 • porządek zbiórki
 • krótki opis całej zbiórki – nad czym dyskutowano
 • wszystkie wnioski i podjęte uchwały
 • podpis – wystarczy drużynowego
Rada Drużyny podejmuje uchwały (decyzje) na dwa sposoby, albo przez głosowanie, albo w drodze szeroko pojętego kompromisu – jednomyślnie podejmując decyzję. Unikałbym spisywania liczby głosów za, przeciw i wstrzymujących, jeśli Rada Drużyny decyduje przez głosowania. Wydaje mi się to na tym poziomie niepotrzebne, a nuż, ktoś będzie chciał zaznaczenia w protokole votum separatum (zdanie odrębne) i sytuacja może się niepotrzebnie komplikować.

W naszej drużynie zasady działania Rady Drużyny regulują Prawa i obowiązki Rady Drużyny znajdujące się w Konstytucji Drużyny.

Strona w przebudowie

Czuwaj! Strona na której aktualnie się znajdujesz nie jest od wielu miesięcy aktualizowana, więc niektóre informacje znajdujące się na niej ...