Konstytucja drużyny

I. Nazwa, teren działania, siedziba.

§1
 1. Drużyna nosi nazwę - 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Eskulapy” i może używać skrótu 27 WDH „Eskulapy”.
 2. Siedzibą 27 WDH „Eskulapy” jest Szkoła Podstawowa nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Opolskiej 3 gdzie mieści się jej harcówka.
 3. Drużyna działa na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju w Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Opolskiej 3. Działalność swą drużyna może rozszerzyć na inne szkoły znajdujące się na terenie Jastrzębia-Zdroju za zgodą Komendanta Hufca oraz Drużynowego i Rady Drużyny. 
II. Charakter drużyny; cele i sposób działania.

§2
 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHP działającą w hufcu, której szeregowymi członkami są dzieci i młodzież obu płci należące do więcej niż jednej grupy metodycznej.
 2. Drużyna jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, płeć, rasę czy wyznanie.
 3. Wychowanie w drużynie opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i estetycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka, uznaje system wartości duchowych za sprawę osobistą każdego członka drużyny.
§3

Za główne cele swojego działania drużyna uznaje:
 1. Stworzenie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
 2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów.
 3. Upowszechnienie i umocnienie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament harcerskich zasad: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni.
 4. Upowszechnienie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.
 5. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi między ludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.
 6. Zapoznanie i przeszkolenie z technik harcerskich. 
III. Symbole drużyny.

§4
 1. Plakietka drużyny – jest koloru czarnego z kolorowym nadrukiem i ma kształt odwróconego kwadratu o wymiarach dwóch przekątnych 8cm. Na środku plakietki znajduje się głowa węża odwrócona w prawo, nad którą umieszczony jest numer drużyny (27), a pod nią skrót nazwy drużyny (WDH ESKULAPY). Z lewej strony głowy węża są umieszczone liście dębowe, a z prawej liście laurowe. W dolnym koncie rombu znajduje się lilijka harcerska, a w lewym i prawym kącie są dwie gwiazdy.
 2. Plakietka jest noszona zgodnie z Regulaminem Odznak i Oznak Zuchowych, Harcerskich i Instruktorskich ZHP.
 3. Chusta – jest koloru bordowo-czarnego o wymiarach 70x70x100cm (po lewej stronie bordowa, a po prawej czarna). Noszona zgodnie z Regulaminem Mundurów Zuchów, Harcerzy, Instruktorek i Instruktorów ZHP.
 4. Pagony – o wymiarach 5x6cm. Na ramieniu prawym pagon koloru czarnego, a na ramieniu lewym pagon koloru bordowego.
 5. Proporzec – ma kształt trójkąta równoramiennego o wymiarach 80x80x40cm. Każda ze stron proporca ma inny kolor. Jedna strona jest koloru czarnego na której znajduje się godło i nazwa drużyny. Druga strona jest koloru bordowego na której znajduje się od góry wzdłuż długiego boku nazwa Hufca (Hufiec ZHP  im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju), oraz na dole wzdłuż długiego boku nazwa Chorągwi (Chorągiew Śląska). Napisy są wyszyte białym haftem. Wokół proporca znajdują się białe frędzle.
 6. Godło – godłem drużyny jest głowa węża odwrócona w prawo, nad którą umieszczony jest numer drużyny (27), a pod nią skrót nazwy drużyny (WDH ESKULAPY) oraz lilijka. Z lewej strony głowy węża są umieszczone liście dębowe i gwiazdka pięcioramienna, a z prawej liście laurowe i gwiazdka pięcioramienna.
 7. Beret – wojskowy koloru czarnego, prasowany w harmonijkę.

IV. Członkostwo w drużynie.

§5

Członkiem drużyny może zostać każdy, kto:
 1. Ukończy 10 rok życia i wyrazi chęć oraz wolę działania zgodnego Konstytucją i Regulaminami Drużyny oraz zgodnie zasadami i Statutem ZHP.
 2. Złoży drużynowemu zgodę na przynależność lub deklarację członkowską i opłaci składki członkowskie.
 3. Przejdzie 1 miesięczny okres próbny w czasie, którym:
  1) zapozna się z Konstytucją drużyny, obowiązującymi w niej zasadami i regulaminamu
  2) pozna obrzędy drużyny
  3)będzie brał czynny udział w pracy, życiu drużyny i zastępu, do którego będzie przynależał
 4. Osoby które nie ukończyły 16 roku życia mogą przynależeć do drużyny jedynie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
§6

Członkostwo w Drużynie ustaje na skutek:
 1. Wystąpienia z Drużyny.
 2. Skreślenia z listy członków Drużyny.
 3. Wykluczenia z ZHP.
 4. Nie opłacenia podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie.
§7

Wystąpienie z Drużyny, skreślenie, kary:
 1. Wystąpienie z Drużyny następuje w drodze złożenia stosownego oświadczenia Drużynowemu.
 2. Skreślenie z listy członków Drużyny może nastąpić w wypadku niewypełnienia obowiązków członkowskich, w tym nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie.
 3. Decyzję o skreśleniu z listy członków Drużyny, po wcześniejszym uprzedzeniu o takim zamiarze i umożliwieniu złożenia wyjaśnień, podejmuje Drużynowy wraz z Radą Drużyny.
 4. Wobec członków Drużyny naruszających postanowienia Statutu ZHP, Konstytucji, Regulaminów Drużyny i Regulaminu Harcówki mogą być stosowane następujące kary:
  1) upomnienie
  2) nagana
  3) kara pieniężna
  4) zawieszenie
  5) skreślenie z listy członków drużyny
 5. Obwinionemu przysługuje prawo złożenia wyjaśnień przed zastosowaniem kary.
 6. Kara upomnienia lub nagany ulega zatarciu po upływie roku od prawomocnego ukarania.
 7. Skreślonemu z listy członków Drużyny, oraz ukaranemu przysługuje prawo odwołania w terminie 21 dni od dnia przeczytania rozkazu, do:
  1) Drużynowego i Rady Drużyny w celu ponownego rozpatrzenia sprawy.
  2) Komendanta Hufca w przypadku nie zgadzania się z decyzją Drużynowego i Rady Drużyny po ponownym rozpatrzeniu przez nich sprawy.
§8


 1. Harcerzem, harcerką zostają osoby w wieku od 10 lat do 13 lat
 2. Harcerzem starszym, harcerką starszą zostają osoby w wieku od 13 lat do 16 lat
 3. Wędrownikiem i wędrowniczką zostają osoby w wieku od 16 lat
§9

Prawa członka drużyny:
 1. Brać udział we wszystkich formach pracy harcerskiej, w szczególności uczestniczyć w zbiórkach drużyny i zastępu do którego przynależy.
 2. Nosić mundur, odznaki organizacyjne ZHP i drużyny.
 3. Wypowiadać się i zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących drużyny lub zastępu do którego przynależy.
 4. Korzystać z urządzeń, sprzętu, placówek i świadczeń drużyny, na zasadach określonych przez drużynę.
 5. Uzyskać pomoc drużyny w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
 6. Zdobywać stopnie i sprawności oraz inne wyróżnienia.
 7. Wybierać i być wybranym do władz drużyny.
 8. Być traktowanym zgodnie z postanowieniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ i Prawami Dziecka
§10

Obowiązki członka drużyny:
 1. Dbać o dobre imię i dobro drużyny, zastępu do którego przynależy, oraz ZHP.
 2. Kierować się zasadami określonymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.
 3. Przestrzegać i stosować się do postanowień Konstytucji i Regulaminów Drużyny, oraz Statutu, przepisów i regulaminów ZHP.
 4. Brać czynny udział w życiu drużyny i zastępu do którego przynależy.
 5. Opłacić podstawową składkę członkowską w wyznaczonym terminie
 6. Być posłusznym wszystkim przełożonym.
 7. Nosić mundur i oznaczenia zgodnie z obowiązującymi regulaminami.
V. Struktura drużyny.

§11

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi drużyny są zastępy dopasowane do grup metodycznych (do wieku harcerzy).
 2. Drużyna rozwija swoją działalność w oparciu o zastępy.
 3. W ramach eksperymentów metodycznych mogą być tworzone inne zespoły harcerskie działające na zasadach zastępu jako podstawowe jednostki organizacyjne drużyny.
 4. Rozpoczęcie działalności zastępu lub innej podstawowej jednostki drużyny wymaga zgody drużynowego.
§12

Drużyna:
 1. Drużyną kieruje drużynowy przy pomocy przybocznych.
 2. W drużynie jest przynajmniej jeden przyboczny innej płci niż drużynowy.
 3. Składa się z co najmniej dwóch zastępów i zrzesza nie miej jak 16 członków, łącznie z drużynowym, przy czym liczebności zastępów funkcjonujących w drużynie muszą umożliwiać pracę wychowawczą według odpowiednich metodyk.
 4. Może zwołać konstytucyjną zbiórkę drużyny.
 5. Może zmieniać, modyfikować, uzupełniać konstytucję drużyny poprzez konstytucyjną zbiórkę drużyny.
 6. Może organizować wspólne harce, wycieczki, biwaki, biegi, rajdy, wieczorki i zabawy oraz uroczyste obrzędowe zbiórki.
 7. Wystąpić do Komendy Hufca o odwołanie drużynowego.
 8. Prowadzi i przechowuje następującą dokumentację pracy wychowawczo-organizacyjnej:
  1) książkę pracy wraz z rejestrem członków i pisemnymi zgodami rodziców na przynależność do drużyny
  2) plan pracy przedstawiony we właściwej Komendzie Hufca
  3) zgody rodziców na przynależność do drużyny osób, które nie ukończyły 16 roku życia, oraz deklaracje członkowskie osób, które ukończyły 16 rok życia
  4) rozkazy drużynowego
  5) teczkę korespondencji drużyny
  6) książki pracy zastępów
  7) dokumentację finansowo-gospodarczą
  8) konstytucję i regulaminy drużyny przedstawioną we właściwej Komendzie Hufca.
§13
Rada Drużyny (RD):

 1. W skład RD wchodzą:
  1) drużynowy
  2) przyboczny
  3) funkcyjni drużyny
 2. RD zbiera się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. Radę drużyny może zwołać każdy członek RD
 4. RD ma uprawnienia obejmujące:
  1) zarządza za pośrednictwem kwatermistrza majątkiem drużyny
  2) decyduje o udziale w różnych akcjach i imprezach
  3) podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania kandydatów w szeregi drużyny oraz skreśla z listy członków
  4) ocenia pracę i postawy członków drużyny, decyduje o zaliczeniu próby i dopuszczeniu do Przyrzeczenia Harcerskiego
  5) decyduje o naganach, karach, pochwałach, nagrodach dla zastępów i poszczególnych harcerzy
 5. RD ma obowiązki:
  1) troszczyć się o dobro i dobre imię drużyny
  2) czuwać nad zgodnością życia i działalnością drużyny z  Prawem Harcerskim, konstytucją, zasadami oraz regulaminami drużyny
  3) nadzorować przestrzeganie planu pracy drużyny
  4) wnioskować do KSiS o cofnięcie lub przyznanie stopnia
  5) przygotować roczny raport z działalności drużyny i RD na koniec roku harcerskiego i przełożyć go drużynowemu, a potem komendzie hufca
§14

Zastęp:

 1. Zastępem kieruje Zastępowy.
 2. W skład zastępu wchodzi od 6 do 10 członków.
 3. Zastęp ma nazwę zatwierdzoną rozkazem przez drużynowego, oraz zwyczaje i obrzędy.
 4. Samodzielnie organizuje swoją pracę i w razie potrzeby po wyrażeniu zgody drużynowego organizuje własne biwaki, rajdy, biegi i inne imprezy w terenie.
 5. Obiera kierunek działania.
 6. Zastęp organizuje zbiórki, co najmniej dwa razy w miesiącu.
 7. Jest zobowiązany brać czynny udział w działalności i życiu drużyny w realizowaniu jej zadań oraz zajęć.
 8. Zastęp może być rozwiązany decyzją drużynowego, jeżeli prowadzi działalność nie zgodną z Prawem Harcerskim, Statutem ZHP, Konstytucją i innymi zasadami i regulaminami drużyny lub ZHP.
§15

Zastęp Zastępowych:

 1. Zastępem kieruje Drużynowy.
 2. W skład zastępu wchodzi cała Rada Drużyny oraz funkcyjni zastępów
 3. Samodzielnie organizuje swoją pracę i w razie potrzeby organizuje własne biwaki, rajdy, biegi i inne imprezy w terenie.
 4. Zastęp organizuje zbiórki, co najmniej 4 razy w roku.
 5. Zastęp może być rozwiązany decyzją drużynowego, jeżeli prowadzi działalność nie zgodną z Prawem Harcerskim, Statutem ZHP, Konstytucją i innymi zasadami i regulaminami drużyny lub ZHP.
§16

Komisja Stopni i Sprawności (KSiS)

 1. Komisją Stopni i Sprawności kieruje Przewodniczący
 2. W skład KSiS wchodzą 2-3 osoby z najwyższym stopniem w tym drużynowy.
 3. KSiS spotyka się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej jak raz na kwartał.
 4. KSiS czuwa nad zgodnością metodyczną i wymogami na odpowiednie stopnie.
 5. Decyzje podejmowane są większością głosu, a w sprawach spornych ostateczny głos należy do drużynowego.
 6. KSiS pomaga w układaniu prób i proponuje opiekunów.
 7. Stopnie zdobywa się zgodnie z Systemem Stopni Harcerskich - obowiązującymi zasadami i trybem zdobywania stopni harcerskich w ZHP.
VI. Władze drużyny.


§17

Konstytucyjna Zbiórka Drużyny:

 1. Największą władzę w drużynie ma Zbiórka Konstytucyjna Drużyny.
 2. Konstytucyjna zbiórka drużyny zwoływana jest według potrzeby przez drużynowego lub przyboczną.
 3. Konstytucyjną zbiórkę drużyny przygotowuje RD.
 4. Konstytucyjna zbiórka traci swoją ważność w przypadku nieobecności połowy stanu drużyny.
 5. Uchwały podejmowane są większością głosów.
 6. Konstytucyjną zbiórkę drużyny ma prawo decydować o wszystkich sprawach drużyny:
  1) ocenia pracę drużyny
  2) analizuje sytuację w drużynie
  3) może wprowadzić poprawki do konstytucji większością głosów
  4) może wnioskować do Komendy Hufca o zwolnienie drużynowego z funkcji i o mianowanie na to miejsce inną osobę.
§18

Drużynowy:

 1. Drużynowym może być tylko instruktor ZHP lub członek ZHP w wieku co najmniej 16 lat, po ukończeniu kursu drużynowych i przygotowany do pracy odpowiednią metodyką, który złożył pisemne zobowiązanie do prowadzenia drużyny. Jeśli drużynowy nie jest pełnoletni, właściwy komendant wyznacza pełnoletniego opiekuna, który składa pisemne zobowiązanie do pełnienia tej funkcji.
 2. Decyduje o wszystkich sprawach dotyczących drużyny.
 3. Kieruje pracą drużyny zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi ZHP, przepisami prawa, oraz Konstytucją i Regulaminami Drużyny.
 4. Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie członków drużyny.
 5. Odpowiada za opracowanie i realizację planu pracy drużyny.
 6. Odpowiada za prowadzenie dokumentacji drużyny w tym elektronicznej ewidencji ZHP
 7. Odpowiada za gospodarkę drużyny.
 8. Odpowiada za terminowe i rzetelne przeprowadzenie spisu harcerskiego w drużynie.
 9. Przygotowuje następcę na funkcję drużynowego.
 10. Współpracuje z rodzicami członków drużyny i środowiskiem działania drużyny.
 11. Podnosi swoje umiejętności i wiedzę metodyczną.
 12. Bierze czynny udział w działaniach hufca.
 13. Uzyskuje wsparcie programowo-metodyczne z właściwej Komendy Hufca
 14. Wydaje rozkazy.
 15. Dopuszcza do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.
 16. Przyjmuje, usuwa i zawiesza w sprawach członków drużyny w porozumieniu z RD.
 17. Reprezentuje drużynę przed władzami ZHP i rodzicami.
 18. Dba o dobro i dobre imię drużyny.
 19. Mianuje i zwalnia funkcyjnych drużyny za zgodą RD
 20. Zarządza za pośrednictwem kwatermistrza majątkiem drużyny.
 21. Zatwierdza plan pracy drużyny.
§19

Przyboczny:

 1. Podczas nieobecności drużynowego posiada wszystkie uprawnienia drużynowego.
 2. Jest zastępcą drużynowego.
 3. Planuje wraz z RD plan pracy drużynyZastępuje drużynowego podczas jego nieobecności
 4. Utrzymuję dyscyplinę w drużynie
 5. Pomaga innym w przeprowadzeniu trudnych zajęć
 6. Z drużynowym przygotowuje zbiórkę drużyny
 7. Informuje i nadzoruje przestrzeganie obrzędów i zasad oraz regulaminów obowiązujących w drużynie
 8. Wykonuje inne zadania określone przez RD lub drużynowego.
 9. Przyboczny jest mianowany rozkazem przez drużynowego.
§20

Opiekun drużyny:

 1. Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie członków drużyny.
 2. Odpowiada za gospodarkę drużyny.
 3. Czuwa nad prawidłowością działań wychowawczych drużynowego.
§21

Zastępowy:

 1. Ustala swój plan pracy z planem pracy drużyny.
 2. Planuje i przeprowadza zbiórki zastępu.
 3. Kieruje pracą zastępu.
 4. Prowadzi książkę pracy zastępu.
 5. Prowadzi zastęp.
 6. Wykorzystuje podczas zbiórki wiedzę i umiejętności harcerzy po czym ocenia ich pracę i wnioskuje o zaliczenie zadania zespołowego, stopnia, sprawności czy też przydzielenie nagrody lub pochwały do RD lub KSiS.
 7. Pomaga koleżanką i kolegą z zastępu w zdobywaniu sprawności i stopni harcerskich.
 8. Składa miesięczny raport drużynowemu z życia zastępu.
 9. Ma prawo do zwoływania zbiórek alarmowych.
 10. Wykonuje inne zadania określone przez RD, drużynowego lub przybocznego.
 11. Zastępowy jest mianowany rozkazem przez drużynowego
§22

Przewodniczący KSiS:
 1. Odpowiada za poprawne działanie Komisji Stopni i Sprawności (KSiS).
 2. Prowadzi dokumentację dotyczącą otwartych oraz zamkniętych prób na stopnie i sprawności.
 3. Gromadzi wszystkie materiały potwierdzające wykonanie zadań na stopień lub sprawność.
 4. Wnioskuje o przyznanie stopnia i sprawności w rozkazie.
 5. Promuje w drużynie zdobywanie stopni i sprawności.
 6. Składa kwartalny raport drużynowemu z działalności KSiS
 7. Wykonuje inne zadania określone przez RD drużynowego lub przybocznego.
 8. Przewodniczący KSiS jest mianowany rozkazem przez drużynowego.
§23

Funkcyjni drużyny:
 1. Skarbnik:
  1) Jest odpowiedzialny za stronę finansową drużyny
  2) Prowadzi książkę finansową drużyny
  3) Zbiera składki
  4) Prowadzi działalność zarobkową drużyny
  5) Wykonuje inne zadania określone przez RD drużynowego lub przybocznego.
  6) Skarbnik jest mianowany rozkazem przez drużynowego
 2. Kwatermistrz:
  1) Jeśli w drużynie nie ma skarbnika to kwatermistrz przejmuje jego obowiązki
  2) Jest odpowiedzialny za stronę inwentarzową drużyny
  3) Prowadzi książkę inwentarzową drużyny
  4) Opiekuje i sprawuje pieczę nad sprzętem drużyny
  5) Wykonuje inne zadania określone przez RD drużynowego lub przybocznego.
  6) Kwatermistrz jest mianowany rozkazem przez drużynowego
 3. Kronikarz:
  1) Prowadzi kronikę drużyny
  2) Systematycznie uzupełnia kronikę drużyny zaraz po każdej imprezie, biwaku, rajdzie w którym brała udział drużyna lub zastęp
  3) Wykonuje inne zadania określone przez RD drużynowego lub przybocznego.
  4) kronikarz jest mianowany rozkazem przez drużynowego
 4. Sekretarz:
  1) Zajmuje się korespondencją drużyny
  - pisze pisma
  - pisze korespondencje
  - odpowiada na korespondencję
  2) Jest odpowiedzialny za stronę  informacyjną drużyny i jej materiały:
  - drukuje i odnotowuje, analizuje wszystkie pisma wychodzące drużyny
  - kseruje materiały
  - w raz z drużynowym i Radą Drużyny dostosowuje i wprowadza zmiany w Konstytucji i Regulaminach Drużyny tak by były zgodne z obowiązującymi regulaminami i zasadami ZHP i Statutem ZHP
  - pomaga innym członkom drużyny od strony informacyjnej
  3) Informuje wszystkich o nowych regulaminach, zmianach w regulaminach, uchwałach w ZHP
  4) Nadzoruje prowadzenie dokumentacji drużyny
  5) Informuje Drużynowego o nadchodzących imprezach, akcjach, urodzinach członków drużyny
  6) Wysyła co miesięczny raport do hufca
  7) Wykonuje inne zadania określone przez Radę Drużyny, drużynowego lub przybocznego.
  8) Sekretarz jest mianowany rozkazem przez drużynowego
VII. Majątek i gospodarka.
§24
 1. Majątek drużyny stanowi własność ZHP i jest przekazany w użytkowanie drużynie. Powstaje on z składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków, dochodów z własnej działalności, dochodów z ofiarności publicznej oraz dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy władz wyższych np. hufiec, szczep, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz podmioty gospodarcze.
 2. W przypadku rozwiązania drużyny zwoływana jest Rada Drużyny podczas której cały majątek  jest spisywany i oddany jednostce nadrzędnej.
VIII. Postanowienie końcowe.
§25

 1. W kwestiach spornych nie ujętych niniejszą konstytucją i załączonymi regulaminami ostatnie zdanie należy do drużynowego.

Strona w przebudowie

Czuwaj! Strona na której aktualnie się znajdujesz nie jest od wielu miesięcy aktualizowana, więc niektóre informacje znajdujące się na niej ...