Komisja Stopni i Sprawności

Obowiązki i działanie

Obowiązki i działanie Komisji Stopni i Sprawności (w skrócie KSiS) określa Konstytucja drużyny. W szczególności paragrafy:
§16
Komisja Stopni i Sprawności (KSiS)
  1. Komisją Stopni i Sprawności kieruje Przewodniczący
  2. W skład KSiS wchodzą 2-3 osoby z najwyższym stopniem w tym drużynowy.
  3. KSiS spotyka się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej jak raz na kwartał.
  4. KSiS czuwa nad zgodnością metodyczną i wymogami na odpowiednie stopnie.
  5. Decyzje podejmowane są większością głosu, a w sprawach spornych ostateczny głos należy do drużynowego.
  6. KSiS pomaga w układaniu prób i proponuje opiekunów.
  7. Stopnie zdobywa się zgodnie z Systemem Stopni Harcerskich - obowiązującymi zasadami i trybem zdobywania stopni harcerskich w ZHP.
§22
Przewodniczący KSiS:
  1. Odpowiada za poprawne działanie Komisji Stopni i Sprawności (KSiS).
  2. Prowadzi dokumentację dotyczącą otwartych oraz zamkniętych prób na stopnie i sprawności.
  3. Gromadzi wszystkie materiały potwierdzające wykonanie zadań na stopień lub sprawność.
  4. Wnioskuje o przyznanie stopnia i sprawności w rozkazie.
  5. Promuje w drużynie zdobywanie stopni i sprawności.
  6. Składa kwartalny raport drużynowemu z działalności KSiS
  7. Wykonuje inne zadania określone przez RD drużynowego lub przybocznego.
  8. Przewodniczący KSiS jest mianowany rozkazem przez drużynowego.

Otwieranie prób stopni, sprawności i innych odznaczeń harcerskich.

Aby otworzyć próbę na stopień, sprawności oraz inne odznaczenia harcerskie zdobywane w drużynie należy rozpisać kartę próby na stopień, sprawność lub inne odznaczenie (można to zrobić przychodząc na zbiórkę Komisji Stopni i Sprawności albo umówić się z osobą posiadającą dany stopień etc.) a następnie zgłosić się z rozpisaną kartą do KSiS (np. przyjść na zbiórkę KSiS) i zastosować się do dalszych ustaleń. Stopnie, Sprawności oraz inne odznaczenia są otwierane rozkazem drużynowego na wniosek KSiS, 

Stopnie i Sprawności Harcerskie, Starszoharcerskie oraz Wędrownicze. 


Stopnie Harcerskie

Dla harcerki i harcerza stopień jest wyzwaniem, które pozwala zmierzyć się z samym sobą.

Kolejne stopnie wskazują im pożądane cechy charakteru i wyznaczają etapy osiągnięć życiowych. Każdy stopień jest dla harcerki i harcerza także celem, którego osiągnięcie jest dostrzegane w środowisku.

Czas zdobywania stopnia nazywamy próbą, bo daje możliwość sprawdzenia siebie, wykazania się w konkretnym działaniu postawą, wiedzą i umiejętnościami.

Każdy stopień odpowiada innej grupie wiekowej:
Karty prób na stopnie do pobrania:
Dla "Harcerzy" w wieku 10-13 lat:
Ochotniczka - Młodzik doc.
Ochotniczka - Młodzik pdf.
Tropicielka - Wywiadowca doc.
Tropicielka - Wywiadowca pdf.

Dla "Harcerzy Starszych" w wieku 13-16 lat:
Pionierka - Odkrywca doc.
Pionierka - Odkrywca pdf.
Samarytanka - Ćwik doc.
Samarytanka - Ćwik pdf.

Dla "Wędrowników" w wieku 16-21 lat:
Harcerz Orli - Harcerka Orla doc.
Harcerz Orli - Harcerka Orla pdf.

Sprawności Harcerskie

Sprawność to zdobyta i udowodniona działaniem umiejętność, którą harcerka lub harcerz potrafi posłużyć się w razie potrzeby. Zdobywanie sprawności jest formą samokształcenia. Służy budzeniu, rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań, umożliwia przyswojenie przydatnych w życiu umiejętności, uczy zaradności i rzetelności w działaniu. Zdobyte sprawności wskazują, że harcerka lub harcerz posiada wiedzę i umiejętności z pewnej dziedziny i potrafi z nich korzystać.

Zdobywając sprawności:
  • zyskujecie konkretną wiedzę i umiejętności,
  • rozwijacie swoje zdolności,
  • odkrywacie nowe zainteresowania,
  • uczycie się zaradności, przedsiębiorczości i rzetelności,
  • uczycie się szacunku dla ludzkiej pracy,
  • sprawdzacie swoje możliwości.
Sprawności występują w czterech poziomach trudności:
  • Sprawności oznaczone jedną gwiazdką − dla początkujących w danej dziedzinie. Pozwalają zdobyć podstawowe harcerskie umiejętności lub na poziomie elementarnym poznać jakąś dziedzinę. Ich zdobywanie nie wymaga szczególnych predyspozycji i warunków ani długiego czasu próby. Sprawności te są najbardziej odpowiednie dla harcerek i harcerzy (10−13 lat).
  • Sprawności oznaczone dwiema gwiazdkami − dla pogłębiających wiedzę i doskonalących umiejętności, rozwijających swoje zainteresowania. Motywują do zdobywania wiedzy z wybranej dziedziny poza programem pracy drużyny lub zastępu i do samodzielnego poszukiwania możliwości jej praktycznego wykorzystania. Mogą je zdobywać harcerki i harcerze (10−13 lat) oraz harcerki i harcerze starsi (13−16 lat).
  • Sprawności oznaczone trzema gwiazdkami − zakładające zdobycie ponadprzeciętnej, rozległej wiedzy i umiejętności z wybranej dziedziny, wymagające umiejętności samodzielnego, konsekwentnego doskonalenia się w wybranej dziedzinie, a także zorganizowania do działania innych (np. zastępu, drużyny, klasy). Najbardziej odpowiednie są dla harcerek i harcerzy starszych (13−16 lat).
  • Sprawności mistrzowskie − wymagające umiejętności na poziomie niemal profesjonalnym (w przypadku dziedzin związanych z aktywnością zawodową), liczącym się w dorosłym życiu. Mogą stanowić istotny atut przy podejmowaniu pracy zawodowej. Sprawności mistrzowskie stanowią świadectwo zaawansowanych zainteresowań i dużej aktywności społecznej w wybranej dziedzinie. Przeznaczone są dla wędrowniczek i wędrowników (16+). Osoby, które zdobyły sprawności mistrzowskie, to potencjalni eksperci (w drużynie, szczepie, hufcu), służący pomocą zdobywającym sprawności niższego stopnia. W niektórych przypadkach odpowiednikami sprawności mistrzowskich są uprawnienia związkowe (np. odznaka „ratownika medycznego ZHP”), państwowe, specjalistyczne, potwierdzenia umiejętności wydawane przez odpowiednie instytucje (np. prawo jazdy, certyfikaty językowe, odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK, uprawnienia żeglarskie).
Wymagania kolejno zdobywanych sprawności mogą stanowić program indywidualnego rozwoju harcerki lub harcerza − drogę dochodzenia do mistrzostwa w wybranej dziedzinie. Drogę tę można rozpocząć od sprawności dowolnego poziomu, najlepiej odpowiadającej etapowi rozwoju, zaangażowaniu, poziomowi wiedzy i umiejętności zdobywającego.

Pełną listę sprawności jakie możecie zdobyć znajdziecie TUTAJ.

Naramiennik Wędrowniczy

Naramiennik Wędrowniczy to oznaczenie przynależności do wspólnoty wędrowniczej. Jest on
noszony przez: wędrowników, instruktorów w wieku wędrowniczym (16-21 lat), instruktorów wędrowniczy pracujących z wędrownikami oraz przez byłych wędrowników.

Naramiennik wędrowniczy jest noszony na lewym naramienniku munduru. Przyznaje go rozkazem posiadający naramiennik drużynowy lub inny instruktor posiadający już naramiennik. Warunkiem przyznania naramiennika jest zakończenie próby wędrowniczej. Próbę wędrowniczą należy przejść przed stopniem harcerza orlego. Osoby wstępujące do harcerstwa w wieku wędrowniczym najczęściej łączą próbę wędrowniczą z próbą harcerza.

Przykładowa karta próby na naramiennik wędrowniczy:
Naramiennik Wędrowniczy doc.
Naramiennik Wędrowniczy pdf.

Mat. Naramiennik Wędrowniczy doc.
Mat. Naramiennik Wędrowniczy pdf.

Członkowie Komisji Stopni i Sprawności

  1. Przewodniczący: ćwik Igor Rybicki
    • telefon: +48 535 428 123
    • Opiekun prób na stopnie: Ochotniczka / Młodzik, Tropicielka / Wywiadowca, Pionierka / Odkrywca, Samarytanka / Ćwik, Naramiennik Wędrowniczy
  2. Członek: pwd. Tomasz Zgórski HO
    • telefon: +48 728-451-492 
    • Opiekun prób na stopnie: Ochotniczka / Młodzik, Tropicielka / Wywiadowca, Pionierka / Odkrywca, Samarytanka / Ćwik, Harcerka Orla / Harcerz Orli, Naramiennik Wędrowniczy
  3. Członek: Łukasz Kawalec
    • telefon: +48 792-476-545
    • Opiekun prób na stopnie: Naramiennik Wędrowniczy
Wybierz: