Klauzula do korespondencji elektronicznej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa ("ZHP"). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu, w tym kontaktu w związku z podjętą z ZHP współpracą. W przypadku jakichkolwiek pytań może Pani/Pan skontaktować się z ZHP, pod podanym powyżej adresem siedziby. Może Pani/Pan również skontaktować się bezpośrednio z wyznaczony przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem zhp-iodo@rt-net.pl.
 1.  [Administrator danych]

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa („ZHP”).
 2. [Inspektor Ochrony Danych]

  ZHP dokłada starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu ZHP powołał inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się bezpośrednio:
  • Mailowo pod adresem poczty elektronicznej: zhp-iodo@rt-net.pl
  • Telefonicznie pod numerem telefonu: +48223390645
 3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]

  Pana/Pani dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, stanowisko, adres email, numer telefonu będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu, w tym kontaktu w związku z podjęciem lub z zamiarem podjęcia współpracy z ZHP.

  Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes ZHP (art. 6 ust.1 lit. f RODO) polegający na komunikowaniu z innymi osobami, organizacjami i władzami w sprawach związanych z prowadzoną działalnością statutową. Jednakże jeżeli nawiązanie i utrzymywanie kontaktu następuje w wykonaniu umowy z ZHP, której Pani/Pan jest stroną, podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność do wykonania tej umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO).

  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu.
 4. [Ujawnianie danych osobowych]

  Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:
  • dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting poczty elektronicznej,
  • operatorom pocztowym i przewoźnikom.

   Pani/Pana dane osobowe mogą być również ujawniane chorągwiom ZHP oraz Muzeum Harcerstwa ZHP, będącym odrębnymi administratorami.
 5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

  W związku z wykorzystywaniem Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan w każdej chwili:
  • wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.

   Ponadto może Pani/Pan:
  • żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
  • żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO), 
  • żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. jeżeli został wniesiony zasadny sprzeciw) albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
  • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub o zasadności zgłoszonego sprzeciwu albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pani/Pana roszczeń,
  • żądać otrzymania danych osobowych, których sama nam Pani dostarczyła / sam nam Pan dostarczył, oraz przekazania tej kopii bądź Pani samej / Panu samemu, bądź innemu wskazanemu przez Panią/Pana pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób automatyczny w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO).
Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możecie Państwo wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.